v zmysle čl. 28 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“)

a § 34 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o ochrane OÚ“)

Prevádzkovateľ:

Obchodné meno: FIN4YOU s.r.o.
Sídlo podnikania: Duklianskych hrdinov 1004/9, Vranov nad Topľou, 093 01
IČO: 47 133 597
Zapísaná v Obchodnom registri: Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vl. č. 37282/P
(ďalej len „Prevádzkovateľ“),

spracúva vaše osobné údaje s cieľom zabezpečenia služieb samostatného finančného agenta.

Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom ste dotknutou osobou, t. j. osobou, o ktorej sú
spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak využívate naše služby pri sprostredkovaní finančného
produktu. Ako prevádzkovateľ máme zákonnú povinnosť poskytnúť vaše osobné údaje pri kontrole,
dozornej činnosti alebo orgánov na žiadosť oprávnených štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných
predpisov.

V rámci spoločnosti FIN4YOU s.r.o. kladieme veľký dôraz na bezpečnostnú politiku, mlčanlivosť
našich zamestnancov, dodržiavanie vnútorných smerníc a výber vhodných zmluvných partnerov.

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s tretími stranami, ktoré konajú v našom mene, napríklad
s dodávateľmi niektorých služieb pre našu Spoločnosť – sprostredkovateľmi. V takýchto prípadoch môžu
tieto tretie strany používať vaše osobné údaje len na opísané účely a iba v súlade s našimi pokynmi, a na
základe uzatvorenej zmluvy o sprostredkovaní. Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade
s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a sprostredkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie
účelu spracúvania. Prístup k vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené
prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov
prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa. Vaše osobné údaje nespracúvame prostredníctvom automatizovaného individuálneho rozhodovania s právnym alebo obdobne závažným účinkom a neposkytujeme ich do tretích krajín.

Prevádzkovateľ je oprávnený pri výkone finančného sprostredkovania spracúvať najmä údaje
v nasledovnom rozsahu:

 • meno, priezvisko, trvalý pobyt, adresa prechodného pobytu, rodné číslo, ak je pridelené, dátum
  narodenia, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, ak ide o fyzickú osobu vrátane fyzickej
  osoby zastupujúcej právnickú osobu; ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, aj adresa miesta
  podnikania, označenie registra alebo inej evidencie, v ktorej je podnikajúca fyzická osoba zapísaná, a
  číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,
 • identifikačné údaje v rozsahu názov, identifikačné číslo, ak je pridelené, adresa sídla, adresa
  umiestnenia podniku alebo organizačných zložiek a iná adresa miesta činnosti, zoznamu členov
  štatutárneho orgánu tejto právnickej osoby a údajov o nich v rozsahu podľa písmena a), označenie
  registra alebo inej evidencie, v ktorej je táto právnická osoba zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra
  alebo evidencie, ak ide o právnickú osobu,
 • kontaktné telefónne číslo, faxové číslo a adresa elektronickej pošty
 • údaje obsiahnuté v dokladoch preukazujúcich oprávnenie na zastupovanie, ak ide o zástupcu a
  splnenie ostatných požiadaviek a podmienok, ktoré sú ustanovené zákonom o finančnom
  sprostredkovaní alebo osobitnými predpismi, ktoré sa vzťahujú na vykonávanie finančného
  sprostredkovania alebo ktoré sú dohodnuté s finančným agentom

Doba uchovávania osobných údajov.

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu nevyhnutnú na zabezpečenie všetkých práv plynúcich zo zmluvy, t.j. minimálne po dobu zabezpečenia realizácie zmluvného vzťahu (vrátane doby úplného vyrovnania práv a povinností plynúcich zo zmluvy a súčasného preukázania histórie zmluvného vzťahu) a ďalej po dobu, počas ktorej Prevádzkovateľ povinný uchovávať dané informácie, vychádzajúc z platnej legislatívy, alebo podobu, na ktorú ste nám na spracovanie udelili súhlas.

Aké práva máte pri spracovaní Vašich osobných údajov?

Podľa platnej legislatívy máte voči Prevádzkovateľovi nižšie uvedené práva:

1. právo na prístup k osobným údajom – Máte právo dostať informácie pred spracovaním i v priebehu spracovania na vašu žiadosť. Na žiadosť vám oznámime, či Vaše osobné údaje spracovávame, a ďalej, pokiaľ o to požiadate, informácie o účeloch, kategóriách údajov, príjemcoch (kategóriách), dobe uchovania(kritériách), vašich právach vrátane možnosti sa obrátiť na dozorný úrad, zdrojoch údajov (pokiaľ nepochádzajú od vás), automatizovanom individuálnom rozhodovaní a odovzdávaní do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie (vhodných zárukách).

2. právo na opravu nepresne spracovaných osobných údajov – Prevádzkovateľ by mal spracovávať presné údaje, pri zistení nesprávnosti údajov máte právo na opravu.

3. právo na vymazanie – Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje dotknutej osoby, ak:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
 • dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,
 • ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
 • dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie,
 • dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu a osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha,
 • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

4. právo na prenosnosť Vašich osobných údajov – Dotknutá osoba má právo získať svoje osobné údaje, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi (napr. pri zmene poskytovateľa určitej služby). Prevádzkovateľ je na základe žiadosti povinný umožniť prenos údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte (napr. XML alebo CSV).

5. právo na odvolanie súhlasu – V prípade spracovania založeného na vašom súhlase môžete súhlas kedykoľvek odvolať, a to emailom, telefonicky, písomne alebo cez webový formulár.

6. právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov prevádzkovateľom – Platí pre prípady spracovania z dôvodu verejného záujmu, ktorý Prevádzkovateľ zastáva, alebo jeho vlastného oprávneného záujmu, vrátane priameho marketingu. Máte právo vzniesť proti takému spracovaniu námietku a Prevádzkovateľ má povinnosť takéto spracovanie posúdiť z hľadiska splnenia všetkých pravidiel podľa predpisov. V prípade priameho marketingu takéto spracovanie po vznesení námietky vždy zastaví.

7. právo podať sťažnosť proti spracovaniu osobných údajov prevádzkovateľom na Úrad na ochranu osobných údajov SR (Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27).

Ako môžete svoje práva uplatniť?

Pri uplatňovaní Vašich práv sa prosím obráťte na Mgr. Ľubomíra Šuleka (gdpr@fin4you.eu). Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo primeraným spôsobom overiť identitu žiadateľa. Na všetky Vaše otázky k ochrane osobných údajov radi zodpovieme. Vynaložíme všetku rozumnú snahu k poskytnutiu, opraveniu alebo vymazaniu osobných údajov z našich záznamov. Reakciu na Vaše uplatnené práva vykonáme v primeranej lehote, ktorá zodpovedá technickým a administratívnym možnostiam spoločnosti Prevádzkovateľa.

Táto Informácia o spracovaní osobných údajov je platná a účinná od 25.5.2018.